─ Yayınlar ─

─ Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’na Göre Futbolcuların Vergilendirilmesi

Ekim 04, 2017

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ile, gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergileri düzenleme altına alan Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilmiş ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesine yönelik birtakım yenilikler getirilmiştir.

Kanun Tasarısı ile getirilen yeniliklerinden birisi de futbolcuların vergilendirilmesine ilişkin düzenlemelerdir. Kanun Tasarısı’nda futbolcuları etkileyen ve vergilendirme esaslarını farklılaştıran düzenlemeler konunun önemli hale gelmesine yol açmaktadır.

Kanun Tasarısı Neler Getirmektedir?

Kanun Tasarısı’nın 32. maddesinde, ücretin tanımı yapılmakta ve ücret olarak kabul edilecek ödemeler sayılmaktadır. Buna göre, ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmetleri karşılığında verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Maddenin devamında yer alan (f) bendinde ise, sporculara ve bunların teknik direktör ve antrenörlerine transfer ücreti, prim, tazminat veya sair adlarla yapılan ödemelerin ve sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Kanun Tasarısı'nda futbolcuların vergilendirilmesini etkileyecek bazı değişiklikler şu şekildedir:

- Yürürlükteki mevzuata göre futbolcular için geçerli olan gelir vergisi stopaj oranı tasarı ile değiştirilerek artırılmaktadır.

- Türkiye’de üç yıldan fazla görev yapan yabancı çalışanlar tam mükellef olarak değerlendirilmektedir.

- Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek gelir eşiklerini aşan tutarda ücret elde eden kişiler gelir vergisi stopajına tabi tutulacak ayrıca ücretlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir.

Kanun Tasarısı’na Göre Futbolcuların Vergilendirmesi

Kanun Tasarısı’nın 32. maddesinde ücret olarak nitelendirilen ödemelerden (istisnalar hariç), Tasarı’nın 77/1 maddesinde öngörülen tarifeye göre gelir vergisi kesintisi yapılacağı kabul edilmiştir. Tasarı’nın 61’inci maddesi kapsamında, sporculara ücret olarak yapılan ödemelerden,

1) Lig usulüne tabi spor dallarında;
i. En üst ligdekiler için,
ii. En üst altı ligdekiler için,
iii. Diğer liglerdekiler için.
2) 2. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden,

gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Tasarı mevcut haliyle yasalaştığı takdirde futbolcuların ücretleri aşağıda yer verilen tarife kapsamında vergiye tabi tutulacaktır.

10.700 Türk Lirasına kadar %15
26.000 Türk Lirasının 10.700 Türk Lirası için 1.605 Türk Lirası, fazlası %20
94.000 Türk Lirasının 26.000 Türk Lirası için 4.655 Türk Lirası, fazlası %27
94.000 Türk Lirasından fazlasının 94.000 Türk Lirası için 23.025 Türk Lirası, fazlası %35

Yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu’na göre, futbolcuların ücretleri, oynadıkları lige paralel şekilde %5 ile %15 arasında değişen oranlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Kanun Tasarısı’nın bu haliyle yürürlüğe girmesiyle birlikte, futbolcuların ücretleri, %15 ile %35 arasında değişen artan oranlı biçimde vergilendirilecektir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek gelir eşiklerini aşan tutarda ücret elde eden futbolcular, gelir vergisi stopajına tabi tutulmanın yanında ücretlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir.


Kanun Tasarısı’nın bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda, futbolcuların net ücret üzerinden anlaştığı hallerde, aradaki vergi yükü, futbol kulüpleri üzerinde kalacaktır. Bu durum, futbol kulüplerinin, futbolcular için geçerli olan uygulamalarını değiştirmesine yol açacaktır.

Sonuç

Kanun Tasarısı ile, yürürlükte bulunan mevzuata göre futbolcuların vergilendirilmesinde uygulanan yöntemin ödeme gücü ilkesi zedelediği ve diğer ülkelerle bir karşılaştırma yapıldığında, Türkiye’nin futbolcular için vergi cenneti olduğu yönündeki eleştirilerin önüne geçilmesi istenmektedir.

(Dünya, 22.11.2013)

Tüm Hakları Saklıdır. - 2017 BK Hukuk & Danışmanlık